Vedtægter

FOR 

ANDELSBOLIGFORENINGEN  TRIANGLEN

 (Vedtaget 1. september 2003 med ændringer af 4. april 2005, 14. april 2010, 18. april 2013, 1. marts 2018 samt 23. april 2019)

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er Andelsboligforeningen Trianglen.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr. 6149 Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Østerbrogade 78-80, Ndr. Frihavnsgade 3-5, 2100 København Ø.

Medlemmer

 § 3.

Som medlem kan optages enhver, der bebor, eller som med bestyrelsens godkendelse samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed i ejen­dommen eller som har overtaget lejligheden på tvangsauktion, idet auktionskøber er forpligtet til at videresælge lejligheden inden 6 måneder fra overtagelsen, såfremt auktionskøber ikke selv flytter ind i lejligheden, jfr. under alle omstændigheder vedtægternes § 25. Under alle omstændigheder forudsættes medlemmet godkendt af bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 15, 2. afsnit inden medlemmet flytter ind i lejligheden.

Benyttelsen af ejendommen skal respektere de på ejendommen lyste servitutter.

stk. 2.:

Generalforsamlingen kan beslutte, om lejere af lokaler, der udelukken­de er udlejet til andet end beboelse, samt om ejendomsfunktionærer kan optages som medlemmer i foreningen.

Indskud, hæftelse og andel

§ 4.

For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlem, udgør indskuddet  kr. 350,00 pr. m2, der betales kontant.

I indskuddet modregnes, hvad der ved stiftelsen indestår som deposi­tum og/eller for-udbetaling og på indvendig vedligeholdelseskonto.

stk. 2.:

Ved optagelse af et nyt medlem efter stiftelsen kan der ud over ind­skud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter §§ 16‑17 godkendes for andel og lejlig­hed.

§ 5.

Medlemmerne hæfter kun personlig solidarisk eller pro rata for pante­gæld, der inde­står i ejendommen, samt for bankgæld, sikret ved ejer­pantebrev i  ejendommen, såfremt panthaveren ved gældsstiftelsen har taget forbehold her­om. I øvrigt hæf­ter de for foreningens forpligtelser alene med deres foreningsinds­kud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes.

stk. 2.:

Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, 1. pkt., indtil ny an­dels­haver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forplig­telsen.

 § 6.

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres ind­skud, jfr. § 4.

Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til lejlig­hedernes lejeværdi. Ved  ændringer som griber afgørende ind i eet eller flere medlemmers økonomiske forhold, kræves eenstemmighed.

stk. 2.:

Såfremt foreningen benytter den offentlige ejendomsvurdering som be­regningsgrundlag for andelsværdien, og ejendomsværdien falder ved meddelelse efter sidste ordinære generalforsamling, er bestyrelsen bemyndiget til at regulere andelsværdiberegningen uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, på basis af den nye ejendomsvurdering eller eventuelt på basis af indhentet mæglervurdering med henblik på at holde en stabil andelskroneværdi.

§ 7.

Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 15-22, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.

stk. 2:

Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a.

stk. 3:

For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Der kan maksimalt anføres 2 navne på andelsbeviset.

Bortkommer an­dels­beviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis, mod et gebyr som fast­sættes af bestyrelsen, og som opkræves af administrator.

Boligaftale

§ 8.

Mellem foreningens bestyrelse og det enkelte medlem kan oprettes en  skriftlig boligaftale. Boligaftalen kan også omfatte pulterrum og kæl­derrum efter bestyrelsens nærmere fordeling.

stk. 2:

Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af indmeldelsesbe­tingelserne, disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Boligafgift

  § 9.

Boligafgiftens størrelse for den samlede ejendom fastsættes af gene­ral­forsamlingen og fordeles på hver enkelt lejlighed efter lejlig­hedens bruttoareal.

Boligafgiften betales månedsvis forud og forfalder den 1. i hver måned.

Endvidere kan opkræves særskilt forbedringsforhøjelse for lejligheder med individuelle forbedringer.

Vedligeholdelse m.v.

§ 10.

Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelses­arbejder, som vedrører lejlighedens indvendige, individuelle installa­tioner, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

Foreningen har vedligeholdelsespligten for så vidt angår alle fælles vvs-in­stallationer – herunder lodrette vandrør og faldstammer inde i lejlighederne – samt andre fælles installationer og fælles bestanddele af bygninger samt af udendørsarealer.

stk. 2:

Vedtager generalforsamlingen at iværksætte forbedringer i ejendommen,  kan et medlem eller en lejer ikke modsætte sig forbedringens gennem­førelse.

Forandringer

  § 11.

Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejlig­heden.

Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige fore­skrifter.

stk. 2:

Forandringer, som griber ind i de fælles bygningsdele og installation­er, skal fremover, inden de bringes til udførelse, godkendes af be­styrelsen, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandring­ers forsvarlighed og lovlighed og kan kun nægte godkendelse i relevan­te tilfælde.

I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, kan  byggetilladelse desuden kræves forevist, inden arbejdet iværksættes.

Udlejning m.v.

    § 12.

En andelshaver kan med virkning fra foreningens overtagelse af ejendommen fremleje sin lejlighed i indtil 2 år, og i øvrigt efter lejelovens regler, og herudover såfremt bestyrelsen ikke har væsentlige og relevante indsigelser mod den pågældende fremlejetager.

Andelshaveren skal inden fremleje foretages, meddele bestyrelsen til hvem fremleje finder sted og vilkårene herfor, og foreningen kan kræve en rimelig fremlejeafgift, hvilket fastsættes af bestyr­elsen.

Såfremt fremlejemålet eller flere på hinanden følgende fremlejemål varer mere end 2 år, kan foreningen kræve, at det ophører.

Bestyrelsen kan herudover tillade udlejning/udlån, såfremt bestyrelsen  skønner det rimeligt, og eventuelt på nærmere præciserede betingelser, f.eks. fremlejeafgift.

Bestyrelsen kan nægte tilladelse til udleje/udlån, hvis det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum,  eller såfremt bestyrelsen i øvrigt har rimelig grund til at nægte til­ladelse.

stk. 2:

Bestyrelsen kan nægte tilladelse til hel eller delvis erhvervsmæssig drift, som af be­styrelsen skønnes at være til væsentlig gene for beboerne, eller som er uforenelig med ejendommens karakter.

Husorden

     § 13.

Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Disse skal udvise et rimeligt forhold mellem hensyntagen til den enkelte beboer og fællesskabet. Indtil nye regler er vedtaget, er de regler, som måtte gælde på tidspunktet for stif­telsen af andelsboligforeningen, fortsat gældende.

Gentagne overtrædelser af husordenen, som ikke efter 7 dages anbefalet  påkrav fra bestyrelsen eller fra administrator ophører, betragtes som  væsentlig misligholdelse af forpligtelserne overfor foreningen og kan med­føre sanktioner som nævnt i § 24.

Administration

 § 14.

Foreningen administreres af et bestallingshavende og ansvarsforsikret advokatfirma eller andet administrationsfirma med tilsvarende betryggende sikkerhed, efter foretaget valg på en generalforsamling.

Administrator forestår ejendommens sædvanlige økonomiske og juridiske drift.

Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator i til­fælde af dennes misligholdelse med administrationen. I øvrigt kan ad­ministrator opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en måned, efter generalforsamlingens beslutning herom med almindeligt flertal, jfr. § 27, stk. 1.

Overdragelse af andelen

 § 15.

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, er han berettiget til at overdrage sin andel. Andelshaveren bestemmer selv, til hvem andelen skal overdrages.

Bestyrelsen skal under alle omstændigheder godkende den nye andelshaver, dog kan bestyrelsen kun nægte godkendelse, såfremt der er væsentlige og relevante grunde herfor.

stk.2:

Andelshavere, som indtegner sig på intern venteliste har fortrinsret til ledigblevne lejligheder, både hidtil udlejede lejligheder og lejligheder, som fraflyttende andelshavere ikke selv disponerer over. Den lejlighed, som derved bliver ledig, disponerer foreningen herefter over i henhold til ventelisterne.

stk. 3:

Bestyrelsen eller administrator kan herudover have ansøgere indtegnet på almindelig venteliste. Den ansøger, som står øverst på ventelisten har fortrinsret til andelen.

stk. 4:

Gebyr for indtegning på ventelisterne kan nærmere fastsættes af bestyrelsen.

stk.5:

Andelshavere i foreningen har altid fri bytteret indbyrdes. I så fald kræves købesummen ikke deponeret eller garanteret, men berigtiges i øvrigt som nævnt i § 18 m.fl.

Overdragelsessum

 § 16.

Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom.

§ 17.

Bestyrelsen skal endvidere godkende prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

stk. 2:

Såfremt  den  fraflyttende  andelshaver ikke kan acceptere  den  af bestyrelsen godkendte pris for forbedringer, inventar og løsøre  samt det af bestyrelsen evt. fastsatte nedslag for  mangelfuld vedligeholdelsestilstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold.

Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af lejligheden indkalde både den hidtidige og  fremtidige andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrap­port, hvor prisberegningen specificeres og begrundes.

Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaverne som bestyr­elsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse  om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den hidtidige og fremtidige andelshaver og foreningen, eller eventuelt pålægges den ene part fuldtud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af par­terne, der har fået medhold ved skønnet.

 Fremgangsmåden

 § 18.

Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af an­dels­boligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget og en opstilling af købesummens be­reg­ning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og  inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfast­sæt­telse og om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfælles­skaber.

stk. 2:

Mellem sælger og køber oprettes, efter købers og bestyrelsens besig­ti­gelse af lejlig-eden, en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse.

stk. 3:

Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan  bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på standardformular.

stk. 4:

Ejerskiftet berigtiges af administrator/bestyrelsen. Gebyret herfor betales af parterne efter de til enhver tid fastsatte regler herom. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators arbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller –auktion.

Overdragelsessummen skal senest to uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til administrator/subsidiært til foreningens pengeinstitut, som – efter fradrag af sine tilgodehavender herunder eventuelle restancer og gældsbreve og nødvendige beløb til indfrielse af eventuelle transporter, kautioner og garanterede lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttede andelshaver. Administrator/bestyrelsen er ved afregningen overfor den fraflyt­tende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rime­ligt beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligydelse, efterbe­taling af varmeudgifter og lignende. Afregning foretages snarest efter overtagelsen, dog først, når køber har godkendt lejlighedens stand, jfr. stk. 5.

Såfremt afregning sker inden fraflytning, er bestyrelsen/administrator endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af kø­berens eventuelle krav, f.eks. i anledning af mangler ved overtagel­sen.

stk. 5:

Såfremt køberen efter overtagelsen af lejligheden konstaterer væsent­lige mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved for­bedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden, skal indsigelser gøres skriftligt gældende overfor såvel sælger som bestyrelse snarest efter, at manglerne er konstateret eller burde være konstateret, dog under alle omstændigheder senest 1 måned efter overtagelsen.

stk. 6:

Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler inden af­regning, kan bestyr­elsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fast­slået, hvem det til­kommer.

stk. 7:

Vedtægtsbestemmelserne vedrørende foreningens garantistillelse, kautioner, transporter m.m. respekteres fortsat, såfremt de er etableret og noteret før 1. februar 2005.

§ 19.

Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen af­talt i strid med bestemmelserne herom, kan bestyrelsen, uanset eventu­el venteliste, bestemme hvem der skal overtage andel og lejlighed og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 18.

§ 20.

En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et myndigt husstandsmedlem, som har været folkeregistertilmeldt i mindst 1 år, på uændrede vilkår. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, jfr. § 15.

Dødsfald

 § 21.

I tilfælde af en andelshavers død er den pågældendes eventuelle sam­lever gennem mere end 1 år eller ægtefælle berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden på uændrede vilkår. Endvidere har boet ret til at overdrage lejligheden til anden side, i begge tilfælde stadig forudsat bestyrelsens godkendelse, jfr. § 15.

Overdragelsen  skal ske senest 3 måneder efter dødsfaldet, i modsat fald  kan bestyrelsen disponere over lejligheden i henhold til § 19 eller bevilge fristforlængelse.

Samlivsophævelse

§ 22.

Ved ophævelse af samliv mellem samlevere, som har haft fælles husstand  i mindst 2 år, eller mellem ægtefæller, er den af parterne, som efter deres  egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, be­ret­ti­get til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden på uæn­drede vilkår, forudsat bestyrelsens godkendelse, jfr. § 15.

 Opsigelse

  § 23.

Andelshaverne kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 15‑22 om overførsel af andel.

Eksklusion

   § 24.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde:

1.         Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud eller skyldige ydelser på lån, som foreningen har kautioneret eller garanteret  for og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 7 dage efter, at anbefalet skriftligt påkrav herom er afsendt til medlemmet.

2.         Når et medlem er i restance med boligafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 7 dage efter, at anbefalet skriftligt påkrav herom er afsendt til medlemmet.

3.         Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.

4.         Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve eller opsige lejemålet.

5.         Når et medlem gentagne gange groft overtræder husordenen, jfr.  § 13.

Bestyrelsen kan under alle omstændigheder tage sociale hensyn ved be­slutning om eventuel eksklusion.

stk. 2:

Efter eksklusionen kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 15, stk. 3 eller § 19.

stk. 3:

Bestyrelsen kan ved betaling af forfaldne ydelser mere end 3 hverdage efter forfaldsdag fastsætte et strafgebyr herfor, dog maksimalt svar­ende til 4 gange lejelovens bestemmelser.

Generalforsamling

 § 25.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af   årsregnskab og andelskroneværdi.

4. Forelæggelse af drifts‑ og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand for bestyrelsen (såfremt denne er på valg).

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor.

10. Valg af administrator.

11.  Eventuelt.

stk. 2:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling el­ler et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af medlemmerne af  foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dags­orden.

§ 26.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal sendes til anden adresse end lejlighedens adresse, såfremt det pågældende medlem skriftligt har meddelt midlertidig adresseændring til administrator. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.  Stiftende generalforsamling kan dog indkaldes med kortere varsel.

stk. 2:

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for­man­den i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det tillige er udsendt mindst 4 dage før generalforsamlingen.

stk. 3:

Udover andelshaverne har administrator og revisor samt repræsentanter for andelshaverne adgang til at deltage i og tage ordet på generalfor­samlingen.

stk. 4:

Hver andelshaver har een stemme. En andelshaver kan give skriftlig fuldmagt til en myndig person. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot een stemmeberettiget forlanger det.

 § 27.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberet­tigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlige beslutninger, jfr. stk. 2, eller beslutninger efter § 6, 2. afsnit, 2. sætning.

Dog skal altid mindst 1/4 af foreningens medlemmer være til stede.

stk. 2:

Væsentlige beslutninger, det vil sige forslag om vedtægtsændrin­ger, ændring til selvadministration, salg af fast ejendom, foreningsopløsning, nyt indskud eller iværksættelse af forbedringsarbejder eller ikke påtræng­ende istandsæt­telsesarbejder, hvis finansiering kræver for­højelse af boligafgiften med mere end 15%, kan kun vedtages på en generalforsam­ling, hvor min­dst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på general­for­samlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for for­slaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan for­slaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.

stk. 3:

Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne eventuelt hæfter solidarisk.

§ 28.

Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden eller næstformanden og udsendes til samtlige medlemmer.

 Bestyrelsen

 § 29.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige  ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 30.

stk. 1:

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand mv.
Endvidere vælges 2 suppleanter.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

stk. 2:

Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller supple­ant kan kun vælges een person fra hver husstand.

stk. 3:

Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges på skift  for to år ad gangen.

På den stiftende generalforsamling vælges eet bestyrelsesmedlem dog kun for  eet år. Bestyrelsessuppleanter vælges for eet år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

stk. 4:

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder sup­pleanten i  bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsam­ling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fra­træden bli­ver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmed­lem i stedet for et fratrådt medlem, sker for den resterende del af den fratrådtes valg­periode.

stk. 5:

Indtil gyldigt valg finder sted, varetages den daglige ledelse af de resterende medlemmer af bestyrelsen i samarbejde med administrator subsidiært revisor.

§ 31.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afgørelsen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har en lignende tilknytning til, kan have væsentlig interesse i sagens afgørelse.

stk. 2:

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Protokollen underskrives så vidt muligt af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

stk. 3:

I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 32.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næst­for­manden så ofte anledning findes at foreligge, eller når et medlem  af bestyrelsen eller viceværten eller administrator begærer det. I så fald har viceværten, henholdsvis administrator ret til at deltage i det pågæl­den­de be­styrel­sesmøde.

stk. 2:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer, herunder for­manden eller næstformanden, er tilstede, evt. ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens, respektiv næstformandens, stemme afgørende. I øvrigt fremgår foreningens tegning af § 35.

 Revision

 § 33.

Foreningens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen, jfr. § 25.

Hvis 1/4 af foreningens medlemmer kræver det, skal revisor være statsautoriseret.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december (kalenderåret).

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger  og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for ud­førelsen af sit hverv.

Revisor skal til brug for bestyrelsen føre revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være kon­sta­teret. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregn­skab, skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen be­tryggende.

Regnskab og revisionsprotokol skal underskrives af bestyrelsen og administrator.

§ 34.

Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts‑ og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne senest samtidig med frem­sendelse af eventuelle forslag til generalforsamlingen, jfr. § 26, stk. 2.

§ 35.

Foreningen tegnes udadtil af formanden eller næstformanden samt et  bestyrelsesmedlem. Tinglysning af pant i ejendommen, også låneomlægning, kræver dog underskrivelse af den til enhver tid siddende samlede bestyrelse.

I den daglige drift og i forhold af ikke afgørende betydning, kan foreningen tegnes af formanden eller administrator hver for sig.

Låneomlægninger eller ændring af øvrige finansielle forhold (aktiver som passiver) kan alene besluttes på en generalforsamling. Undtaget er dog almindelige lånekonverteringer af foreningens realkreditlån inden for samme lånetype, så længe restløbetiden ikke ændres med mere end max. 5 år.

Indlån kan uden forudgående godkendelse omplaceres, hvis omplaceringen sker således, at beløbet er fuldt ud dækket af indskydergarantiordningen eller en garanti fra den danske stat.

Opløsning.

   § 36.

Opløsningen ved likvidation foreståes af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

stk. 2:

Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i for­hold til deres andels størrelse.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1. september 2003.

Som dirigent:                                                                                                            Som bestyrelse:

d.20.08.03 ng/lt