Husorden

vedtaget på generalforsamlingen den 23. april 2014 med ændringer af 6. marts 2017

Formålet med denne husorden er at supplere vedtægterne. Der er dog ikke tale om en udtømmende oplistning af god naboskik, og der henvises derfor også til, hvad der generelt er kutyme for god adfærd i en beboelsesejendom.

1. Afffald
Man er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for behandling af affald i kommunen.

Viceværtens anvisninger vedr. storskrald skal følges, herunder om hvor og hvornår affaldet kan anbringes.

Affald og andre genstande må ikke henstilles på hverken køkken- eller hovedtrapper.

2. Altaner
Vedligehold af altanen påhviler de enkelte andelshavere. Vedligeholdelse skal respektere altanernes oprindelige fremtoning. Udbedring af følgeskader ved manglende vedligehold, påhviler den enkelte andelshaver.

Der må ikke anvendes kul-grill på altanen. Anvendelse af grill må ikke være til gene for andre.

Altanerne skal holdes i ryddelig stand.

Det er kun tilladt at opsætte markiser o.l. efter aftale med andelsforeningens bestyrelse.

Altankasser må ikke være til fare for de øvrige beboere.

3. Antenner
Parabolantenner eller andre antenner må ikke opsættes udendørs.

4. Banke- og borestøj
Boremaskiner og andet værktøj, som bruges til smårenoveringer, må kun benyttes:

Hverdage mellem 07.00-22.00
Lørdage og søndage mellem kl. 10.00-18.00.

Se pkt. 10 om særlige regler for større ombygnings- og renoveringsprojekter.

5. Fællesarealer
Fodring af fritlevende dyr er ikke tilladt, heller ikke ved foderbræt eller fuglekasse.

Hvis der sker skade på fællesarealer, herunder skader på trappeopgange ved til- og fraflytning, er det den pågældende husstand, der betaler for udbedring heraf.

Parkering af biler i gården må kun ske, hvis man har tilladelse hertil. Viceværten har bemyndigelse til at give midlertidig tilladelse.

Porten til gaden skal holdes lukket.

Såfremt vinduer åbnes på fællesarealer eller i pulterrum, skal den pågældende beboer sørge for lukning.

Pulterrum skal være påført navneskilt og være aflåst.

Ved fraflytning skal pulterrummet ryddes. Hvis rydning ikke er  sket på overtagelsesdagen, kan ny beboer få det gjort på den fraflyttedes regning.

Hvis en beboer har mere end 1 rum skal det/de yderligere rum afgives, hvis det er nødvendigt af hensyn til en rimelig fordeling af loftsrum.

6. Husdyr
Det er tilladt at holde hund og kat.

Husdyr må ikke være til gene for beboerne. Efterladenskaber skal fjernes omgående af husdyrets ejer.
Husdyrets ejer er ansvarlig for de skader, som det evt. forvolder.

Retten til at holde hund og kat kan inddrages, hvis der fremkommer berettiget klage fra andelshavere.

7. Installationer, ledninger m.v.
Skader på fællesinstallationer, ledninger m.v. skal straks af andelshaver/lejer anmeldes til vicevært, så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages. Ved nødstilfælde kontaktes en håndværker fra den af viceværten udarbejdede oversigt, som kan findes på foreningens hjemmeside (www.ab-trianglen.dk).

Det henstilles, at man i forbindelse med reparation af vandrør monterer ballofix’er.

8. Klager
Eventuelle klager over andelshavere, som ikke overholder andelsboligforeningens husorden, sendes skriftligt til bestyrelsen. Anonyme skrivelser vil ikke blive behandlet.

9. Lydanlæg m.v.
Brug af TV, stereoanlæg samt musikinstrumenter må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens beboere, og brug heraf må almindeligvis minimeres i tidsrummet 24.00-07.00, og vinduer skal holdes lukket.

10. Ombygnings- og renoveringsprojekter
Ombygnings- og renoveringsprojekter i lejlighederne skal før og efter udførelse godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, f.eks. ved ombygning af køkken og bad samt fjernelse af vægge og ændring af lofts- og gulvkonstruktioner.

Ved ansøgning til bestyrelsen vedlægges en tidsplan.

Ved fritlægning af lofts- og guldbrædder skal man sørge for afdækning af hensyn til over- og underbeboere.

Beboeren skal sikre sig, at ombygningen sker ud fra reglerne i bygningsreglementet, og godkendes af Københavns kommune.

Hvis man er lejer, skal andelsboligforeningens bestyrelse ligeledes kontaktes ved alle øvrige ændringer i lejligheden, herunder ved ændring af gulve, vægge og lofter.

Arbejde i forbindelse med ombygning må kun foregå mandag – fredag mellem 07.00-20.00. Inden ombygning påbegyndes orienteres omkringboende.

11. Vandspild
Vandsplid skal undgås, og dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående udbedres. Intet der kan tilstoppe afløb, må kastes i toilettet.

12. Vaskemaskiner m.m.
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen må ikke ved støj eller på anden måde medføre gener for ejendommens beboere.

13. Vedligeholdelse
“Vedtægternes § 10.
Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som vedrører lejlighedens indvendige, individuelle installationer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

Foreningen har vedligeholdelsespligten for så vidt angår alle fælles vvs-installationer – herunder lodrette vandrør og faldstammer inde i lejlighederne – samt andre fælles installationer og fælles bestanddele af bygninger samt af udendørsarealer.”

Vedligeholdelse af trapperum incl. døre påhviler andelsboligforeningen.